Rabbit2u

การเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา และ/หรือซื้อบางอย่างจากเรา หมายถึงท่านมีส่วนร่วมใน “บริการ” ของเรา และยินยอมจะถูกผูกมัดโดยเงื่อนไขและข้อตกลงดังต่อไปนี้ (หลังจากนี้จะใช้คาว่า “เงื่อนไขการให้บริการ” หรือ “เงื่อนไข” แทน) รวมทั้งเงื่อนไข ข้อตกลง และนโยบายเพิ่มเติมที่อ้างถึงในที่นี้และ/หรือมีอยู่ในการเชื่อมโยงสู่เว็บไซต์ภายนอก (hyperlink) เงื่อนไขการให้บริการเหล่านี้มีผลต่อผู้ใช้งานเว็บไซต์ทุกคน รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงผู้ใช้ที่เป็นผู้เยี่ยมชม ผู้ขาย ลูกค้า เจ้าของร้าน และ/หรือผู้สร้างเนื้อหา โปรดอ่านเงื่อนไขการให้บริการนี้อย่างละเอียดก่อนเข้าหรือใช้งานเว็บไซต์ของเรา การเข้าหรือใช้งานส่วนใดก็ตามของเว็บไซต์ หมายถึงท่านยินยอมจะถูกผูกมัดโดยเงื่อนไขการให้บริการนี้ หากไม่เห็นด้วยกับเงื่อนไขและข้อตกลงทุกข้อในนี้ ท่านจะไม่มีสิทธิ์เข้าเว็บไซต์หรือใช้บริการใดๆ หากเงื่อนไขการให้บริการนี้ถูกพิจารณาเป็นข้อเสนอ การยอมรับจะจากัดแค่ในเงื่อนไขการให้บริการนี้ คุณสมบัติหรือเครื่องมือใหม่ใดๆก็ตามที่ถูกเพิ่มในร้านที่มีอยู่เดิม จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขการให้บริการนี้เช่นกัน ท่านสามารถตรวจสอบเงื่อนไขการให้บริการฉบับปรับปรุงล่าสุดได้ทุกเมื่อที่หน้าเพจนี้ เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือแทนที่ส่วนใดก็ตามในเงื่อนไขการให้บริการนี้ด้วยการลงข้อมูลที่ปรับปรุงและ/หรือเปลี่ยนแปลงในเว็บไซต์ของเรา ท่านมีหน้าที่ตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงที่หน้าเพจนี้เป็นระยะ การที่ท่านใช้งานหรือเข้าเว็บไซต์ต่อไปหลังมีการลงข้อมูลใดๆที่เปลี่ยนแปลง หมายถึงท่านยอมรับการเปลี่ยนแปลงนั้นแล้ว

ข้อที่ 1 – ข้อกาหนดร้านค้าออนไลน์ การยอมรับเงื่อนไขการให้บริการ หมายถึงท่านแสดงตนว่าอย่างน้อยได้บรรลุนิติภาวะแล้วในเมืองหรือจังหวัดที่ท่านอาศัยอยู่ หรือท่านบรรลุนิติภาวะแล้วในเมืองหรือจังหวัดที่อาศัยอยู่ และได้ยินยอมอนุญาตให้ผู้เยาว์ในการปกครองของท่านใช้เว็บไซต์นี้ ห้ามมิให้ท่านใช้สินค้าของเราเพื่อจุดประสงค์ที่ผิดกฎหมายหรือไม่ได้รับอนุญาต และในการใช้บริการ ห้ามมิให้ท่านละเมิดกฎหมายข้อใดในขอบเขตอานาจศาลของตัวเอง (รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง กฎหมายลิขสิทธิ์) ห้ามมิให้ท่านใช้สินค้าและบริการของเราในการแพร่เชื้อโรคหรือไวรัสหรือกระทาการอันตรายใดๆ การฝ่าฝืนหรือละเมิดเงื่อนไขข้อใดจะมีผลให้ถูกระงับบริการในทันที

ข้อที่ 2 – ข้อตกลงทั่วไป เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการให้บริการได้ทุกเมื่อ ท่านเข้าใจแล้วว่าเนื้อหาของท่าน (ไม่รวมถึงข้อมูลบัตรเครดิต) อาจถูกส่งถ่ายโดยไม่มีการใส่รหัสและเกี่ยวข้องกับ (1) การส่งถ่ายไปตามเครือข่ายต่างๆของเรา และ (2) การเปลี่ยนแปลงเพื่อให้คล้อยตามและปรับปรุงให้เข้ากับข้อกาหนดทางเทคนิคแข่งเครือข่ายหรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ ข้อมูลบัตรเครดิตจะถูกเข้ารหัสไว้ตลอดเวลา ระหว่างการส่งถ่ายข้ามเครือข่าย ท่านตกลงที่จะไม่ทาซ้า ดัดแปลง คัดลอก ขาย นามาขายใหม่ หรือใช้ประโยชน์จากส่วนใดส่วนหนึ่งของบริการ การใช้บริการ หรือการเข้าถึงบริการ หรือช่องทางติดต่อเพื่อให้บริการใดๆบนเว็บไซต์ โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา หัวข้อใช้ในข้อตกลงนี้ถูกรวมไว้เพื่อความสะดวกเท่านั้น และจะไม่จากัดหรือมีผลต่อเงื่อนไขเหล่านี้

ข้อที่ 3 – ความถูกต้องแม่นยา ความสมบูรณ์ครบถ้วน และความทันปัจจุบันของข้อมูล เราไม่รับผิดชอบหากข้อมูลใดๆในเว็บไซต์นี้ไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ หรือไม่เป็นปัจจุบัน ส่วนประกอบในเว็บไซต์นี้มีให้เพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรใช้ในการอ้างอิง หรือใช้เป็นหลักเกณฑ์เดียวในการตัดสินใจโดยไม่ศึกษาแหล่งข้อมูลเบื้องต้นที่ถูกต้องกว่า สมบูรณ์กว่า หรือทันสมัยกว่า การไว้วางใจในส่วนประกอบใดๆบนเว็บไซต์นี้เป็นความเสี่ยงของท่านเอง เว็บไซต์นี้อาจมีข้อมูลเก่าปะปนอยู่ ข้อมูลเก่าย่อมไม่ทันสมัยและมีเพื่อให้ท่านใช้อ้างอิงเท่านั้น เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเนื้อหาเว็บไซต์นี้ได้ทุกเมื่อ แต่เราไม่มีหน้าที่ปรับปรุงข้อมูลใดๆบนเว็บไซต์ให้ทันสมัย ท่านยอมรับแล้วว่าการติดตามความเปลี่ยนแปลงในเว็บไซต์ของเราเป็นหน้าที่ของท่านเอง

ข้อที่ 4 – การแก้ไขบริการและราคา ราคาสินค้าของเราอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือหยุดให้บริการ (หรือส่วนใดๆหรือเนื้อหาในนั้น) โดยไม่แจ้งล่วงหน้าได้ทุกเมื่อ เราไม่รับผิดชอบต่อท่านหรือต่อบุคคลที่สามใดๆ ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงราคา การระงับบริการแบบชั่วคราวหรือถาวร

ข้อที่ 5 – สินค้าหรือบริการ (ถ้ามี) สินค้าหรือบริการบางอย่างอาจมีจาหน่ายออนไลน์ผ่านเว็บไซต์เท่านั้น สินค้าหรือบริการเหล่านี้อาจมีจานวนจากัด และสามารถส่งคืนหรือแลกเปลี่ยนได้ตามนโยบายการคืนสินค้าของเราเท่านั้น เราได้พยายามทุกทางเพื่อแสดงสีสันและภาพของสินค้าให้ตรงตามที่ปรากฏในร้านที่สุด แต่เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าสีสันใดๆที่แสดงบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ของท่านจะถูกต้องแม่นยา เราขอสงวนสิทธิ์แต่ไม่มีหน้าที่ที่จะจากัดการขายสินค้าหรือบริการให้แก่บุคคลใด เขตภูมิภาคใดหรือเขตกฎหมายใด เราอาจใช้สิทธิ์นี้เป็นกรณีไป เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะจากัดจานวนสินค้าหรือบริการที่มีให้ คาอธิบายสินค้าและราคาสินค้าทุกรายการอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ขึ้นกับดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะหยุดการขายสินค้าใดๆได้ทุกเมื่อ ข้อเสนอใดๆของสินค้าหรือบริการใดๆบนเว็บไซต์นี้จะถือเป็นโมฆะในสถานที่ที่กฎหมายห้าม เราไม่รับประกันว่าคุณภาพของสินค้า บริการ ข้อมูล หรือสิ่งของใดๆที่ท่านซื้อหรือได้ไป จะตรงกับความคาดหวังของท่าน หรือความผิดพลาดใดๆในการบริการจะได้รับการแก้ไข